Ny i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra legge til rette for at barnet kan få ein trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutinar og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjonar og knyte seg til personalet og andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørgje for tett oppfølging den første tida, slik at barnet kan oppleve tilhøyrsle og føle at det er trygt å leike, utforske og lære.

Oppstart i barnehage

Barnehagestart er ein stor overgang i eit lite barn sitt liv. Det er eit skifte frå å ha vore heime med foreldra sine i ein forutsigbar kvardag, til ein arena med mykje folk og nye rutinar.

Små barn treng lang tid på å gjøre seg kjent og føle tryggleik. Hovudoppgåva i barnehagen i oppstarten er å organisere tilvenninga på ein slik måte at barnet kan oppnå ein sekundær tilknyting, det vil si å utvikle ein trygg tilknyting til ein ny vaksen i barnehagen. Personalet må få den nødvendige tida til å lære barnet å kjenne, slik at han eller ho klarer å roe og trøste barnet. Det er utarbeidd ei eige brosjyre om tilvenning i våre barnehagar.

Overgang mellom barnehagar og mellom grupper internt

Med omsyn til overgangar mellom barnehagar og mellom grupper internt i kvar barnehage legg vi vekt på god dialog med foreldre i god tid før overgangen.

Vi tilbyr foreldresamtaler der styrar og /eller pedagogisk leiar frå ny barnehage/gruppe deltek slik at vi sikrar god overføring av informasjon om barnet. Vi legg også til rette for besøk i ny barnehage/gruppe i lag med foreldre og/eller tilsette som kjenner barnet.