Tilknytningsavgifter vatn og kloakk

Høg og låg sats

For vatn og kloakkavgifter er det låg og høg sats, der låg sats vil gjelde eigedomar i utbygd område der det blir kravd refusjon for interne anlegg. Høg sats vil gjelde eigedomar der det er / blir ført fram offentleg leidning utanom felta nemnt over. Her blir det ikkje kravd refusjon.

I tilfelle der det kan dokumenterast utgifter for å føre leidningsnettet fram til tomtegrensa inkl. eventuell refusjon som overstig forskjellen mellom høg og låg avgift, skal det nyttast låg sats.

Inndeling i soner

Satsane er delt inn etter soner:
Sone 2 gjeld eigedomar ovanfor Låvåsfeltet i Kvam og ovanfor Brattliflata vassverk.
Sone 3 gjeld eigedomar vest for Kamsbekken i Skåbu ( i hovudsak hytteområda Sikkilsgrenda og Skardfjellgrenda ).
Sone 1 gjeld alle eigedomar utanom sone 2 og sone 3 ( i hovudsak sentrumsområda i Vinstra, Kvam og Skåbu).

 

Nord-Fron kommune er i ferd med å oppdatere lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr. Den vil bli foreslått vedtatt i starten av 2023. Når ny forskrift er vedtatt av kommunestyret vil det bli ei endring av Eingongsgebyr for tilknytning.

Forklaring til liste under:

*) Avgift pr. inntaksleidning ( ein eigeom kan ha fleire inntaksleidningar).

**) Avgift pr. bueining. Bustadeigedom med inntil 2 bueiningar under same eigar blir rekna som ei bueining (t.d. hybel, generasjonsbustad)

***) Fritidseigedom med fleire bueiningar skal betale pr. bueining. Fritidseigedom med leilegheiter betaler pr. leilegheit/bueining.

For eigedomar i område der det blir ført fram offentleg leidningsnett og som har etablert privat vatn- og/eller avløpsanlegg og som tidlegare har betalt avgift, skal eingongsgebyret for tilknytning reduserast med 50% av satsane nedanfor.

Eingongsgebyr tilknytning vatn og kloakk 2023

Eingongsgebyr for tilknytning betalast ved tilknytning til offentleg vatn-og/eller avløpsleidningsnett, differensiert etter brukarkategori og soner, slik:

Eingongsgebyr tilknytning vatn og kloakk 2023
Type Pris i kr. ekskl. mva. Sone
Vatn næring * 0-26mm kr 15.000 (låg) - kr 40.000 (høg)
Vatn næring * >26mm kr 30.000 (låg) - kr 80.000 (høg)
Vatn bustad** el. fritidseigedom *** kr 15.000 (låg) - kr 30.000 (høg) Sone 1
Vatn bustad** el. fritidseigedom *** kr 20.000 (låg) - kr 50.000 (høg) Sone 2 og 3
Kloakk næring * 0-26mm kr 40.000 (låg) - kr 100.000 (høg)
Kloakk næring >26mm kr 80.000 (låg) - kr 200.000 (høg)
Kloakk bustad** el. fritidseigedom*** kr 30.000 (låg) - kr 70.000 (høg) Sone 1
Kloakk bustad** el. fritidseigedom*** kr 50.000 (låg) - kr 100.000 (høg) Sone 2
Kloakk bustad** el. fritidseigedom*** kr 30.000 (låg) - kr 70.000 (høg) Sone 3