Tilknytningsavgifter vatn og kloakk

Eingongsgebyr tilknytning vatn og kloakk 2024

Eingongsgebyr for tilknytning betalast ved tilknytning til offentleg vatn-og/eller avløpsleidningsnett, differensiert etter brukarkategori.

Forklaring til liste under:

*) Avgift pr. inntaksleidning ( ein eigeom kan ha fleire inntaksleidningar).

**) Avgift pr. bueining. Bustadeigedom med inntil 2 bueiningar under same eigar blir rekna som ei bueining (t.d. hybel, generasjonsbustad). Begrepet bueining er definert i byggteknisk forskrift (TEK17) §1-3 bokstav a) og e) som ei bueining som har alle hovudfunksjonar, det vil seie stue, kjøkken, soverom, bad og toalett, og som skal nyttast til bustadformål.

***) Fritidseigedom med fleire bueiningar skal betale pr. bueining. Fritidseigedom med leilegheiter betaler pr. leilegheit/bueining.

For eigedomar i område der det blir ført fram offentleg leidningsnett og som har etablert privat vatn- og/eller avløpsanlegg og som tidlegare har betalt avgift, skal eingongsgebyret for tilknytning reduserast med 50% av satsane nedanfor.

Eingongsgebyr tilknytning vatn og kloakk 2024

Eingongsgebyr tilknytning vatn og kloakk 2024
Kategori Pris i kr. ekskl. mva.
Vatn næring * 0-26mm kr 30.000
Vatn næring * >26mm kr 45.000
Vatn bustad** kr 20.000
Vatn fritidseigedom *** kr 30.000
Kloakk næring * 0-26mm kr 35.000
Kloakk næring >26mm kr 70.000
Kloakk bustad** kr 40.000
Kloakk fritidseigedom*** kr 60.000