Tilskot til bygging eller kjøp av ny heilårsbustad/leilegheit

Visste du at Nord-Fron kommune gir eit bustadtilskot på kr. 200.000 til alle privatpersonar som bygger/kjøper ny heilårsbustad/-leilegheit til eige bruk i kommunen?

Frå Huskero-feltet på Vinstra.

 

Informasjon om ordninga bustadtilskot

Du må då vere folkeregistrert som innbyggjar i Nord-Fron kommune. Du kan ikkje tidlegare ha fått gratis tomt, bustadtilskot eller andre former for tilskot frå det offentlege.

 

Kor lenge har denne ordninga vore?

Vi spør bustadutviklar i Nord-Fron kommune Ane Steig

 - Den vart vedtatt i kommunestyret i februar 2021; då var tilskotssummen på kr. 100.000 seier Ane. - Eit år seinare vart tilskotssummen høgda til kr. 200.000.

Er det mange som har fått nyte godt av ordninga så langt? 

- I 2023 var det 9 stykker som benytta seg av denne ordninga. Desse hadde lokal tilknytning frå før og det var både unge og eldre (fleire eldre som kjøpte seg leilegheit ) som fekk nyte godt av ordninga.  

Kan du seie litt meir om kva som kjem inn under ordninga? 

- Ordninga gjeld for alle nye heilårsbustader med søknad om byggeløyve datert etter 1. mars 2022. 
Nye einebustader, rekkehus, 2-mannsbustader, leilegheiter m.m. for salg blir omfatta. Den gjeld for bygg på nyopparbeida tomt eller ved nybygg etter riving ved kjøp av gamalt bygg. Den gjeld imidlertid ikkje for mikrohus/minihus med fast installasjon eller hus på hjul.                                     

Når får ein tilskotet utbetalt? 

- Bustadbyggar/kjøpar må sjølv søkje om å få bustadtilskotet utbetalt. Ved utbetaling må søkjar ha bustadadresse i denne bustaden. Fristen for søknad er 6 månader etter gitt ferdigattest. Etter dette fell retten til bustadtilskot bort.

Målet med ordninga

Målet med ordninga er å stimulere til bygging av nye bustader i kommunen generelt og til leilegheiter i sentrum; og dermed gje auka tilflytting til Nord-Fron.

Nord-Fron kommune har samtidig gått vekk frå ordninga med å subsidiere kommunale bustadtomter m.a. for å stimulere det private næringsliv i bustadutviklinga i kommunene.

Kommunale bustadtilskot - også andre stader i landet

I ei spørjeundersøking i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet i 2022 oppgav 78 av 248 kommunar at dei brukte kommunalt bustadtilskot . I undersøkinga oppga 10% av kommunane at dei meinte tilskotet hadde stor effekt, medan 35% meinte det hadde middels effekt og 56% meinte det hadde liten eller ingen effekt.

Konkurranse kommunane imellom - ekstra fordel

Om kommunane konkurrerer om dei same potensielle tilflyttarane så vil kommunar som har denne ordninga stille med ein ekstra fordel. Men dess fleire kommunar som tilbyr dette til mindre effekt vil verkemiddelet nødvendigvis få skriv avisa Kommunal Rapport i januarutgåva.

Retningslinjer for bustadtilskot i Nord-Fron kommune

Her finn du retningslinjer for boligtilskudd vedtatt av Nord-Fron kommune, (PDF, 321 kB) sist revidert 12.12.23.