Nord-Fron kommune

Politiske reglement

Politiske reglement

Reglement for kommunestyre, formannskap og de ulike utvalgene ble vedtatt gjennom egne saker i 2020. Oversikt over de ulike reglementene finner du under.

Fra 2017 var reglementene for de forskjellige politiske organene i stor grad samlet i ett dokument, sammen med delegeringsreglementet. Det skal utarbeides nytt delegeringsreglement, gjennom bruk av verktøyet KF Delegering. Inntil dette foreligger er vedtaksmyndigheten delegert i henhold til Delegeringsreglement vedtatt 14.2.2017, jfr. vedtak i KS-sak 114/20. Delegeringsreglementet, med aktuell vedtaksmyndighet, finner du også i oversikten under.

Det er gjort 2 endringer av vedtaksmyndigheten som pr. nå ikke er oppdatert i det samla dokumentet. Dette gjelder myndighet til å anmelde og myndighet til å fatte vedtak i saker som gjelder bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

 

Vedtak i kommunestyret 20.5.21, KS-sak 46/21:

Myndighet til å anmelde forhold (straffeprosessloven § 81 a) blir delegert til kommunedirektør når det er forhold som gjelder kommunalt ansatte og/eller kommunal eiendom.
Ved anmeldelse som gjelder kommunedirektøren er det ordfører som har myndighet til å anmelde forholdet.

 

Vedtak i kommunestyret 22.6.21, KS-sak 54/21:

Myndigheten til å fatte vedtak i saker etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag delegeres til kommunedirektøren.

 

Delegasjonsreglement (PDF, 657 kB) (vedtaksmyndighet) 

Forskrift om rettigheter og plikter for folkevalgte i Nord-Fron kommune (PDF, 314 kB)

Reglement for kommunestyre (PDF, 475 kB)

Reglement for formannskap (PDF, 433 kB)

Reglement for utval for miljø, landbruk og areal (MLA) (PDF, 627 kB)

Reglement for utval for helse og oppvekst (PDF, 452 kB)

Reglement for kontrollutvalet (PDF, 455 kB)

Reglement for Ungdomsrådet  (PDF, 449 kB)

Reglement for Arbeidsmiljøutvalet (AMU) (PDF, 476 kB)

Reglement for administrasjonsutvalet (PDF, 464 kB)

Reglement for TriPart (PDF, 460 kB)

Reglement for klagenemnda i Nord-Fron kommune (PDF, 453 kB)


Reglement for Eldrerådet (PDF, 466 kB)

Reglement for råd for menneske med nedsatt funksjonsevne (PDF, 468 kB)

Tilbakemelding