Oppføring av gjerde

Har eg lov til å sette opp gjerde rundt hytta mi?  
 

Er det spesielle reglar som gjeld for området der hytta mi ligg?

Nord-Fron kommune har felles gjerdereglar for alle regulerte hytteområde i kommunen, med unntak av for Avstjønna hytteområde. 

Før gjerde kan førast opp i samsvar med kommunens gjerdereglar, skal det sendast skriftleg varsel til kommunen. Varsel/melding kan sendast til post@nord-fron.kommune.no  og ha vedlagt teikning på gjerdet ein ønskjer å sette opp.

Kommunen varslar så aktuelle beitelag om oppføringa, med kopi til hytteeigar/tiltakshavar.

Her er gjerdereglane for hytteområder i Nord-Fron:

 

I særlege tilfelle, når særlege forhold eller omsynet til beite, miljø eller allmenn ferdsel tilseier det, kan kommunen fråvike dei generelle retningslinene.

Publikumskartet  kan vere eit nyttig hjelpemiddel ved teikning av gjerdet. Ved å bruke "mål i kart" og funksjonen "polygon" ken ein rekne ut arealet av ønska gjerde.