Nord-Fron kommune

Statlege spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Statlege spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet deler kvart år ut tilskott av spelemidlane til idrett og fysisk aktivitet, friluftsliv og lokale/regionale kulturbygg.

Idrettslag, andelslag, velforeiningar og andre samanslutningar som ikkje har næring til formål, kan søkja om tilskott.

Det kan søkjast innan tre tilskottskategoriar:

  • Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv ( medrekna rehabilitering og helsesportanlegg)
  • Nærmiljøanlegg
  • Lokale / regionale kulturbygg

 

Søknadsskjema

Alle søkjarar skal nytte søknadsskjema på sida til anleggsregisteret.no.


Korleis søke?

Før spelemiddelsøknad blir oppretta:

  • Ta kontakt med kommunen så tidleg som mogleg.
  • Anlegget må med i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
  • Anlegget må registrerast av kommunen
  • Alle søknadar skal leverast elektronisk  

 

Vilkår


Søknadsbeløp

Søknadsfrist

30. september

Nyttige lenker

Anleggsregisteret.no

Gode idrettsanlegg

Norges idrettsforbund