Nord-Fron kommune

Årsgebyr vatn og avløp 2020

Årsgebyr vatn og avløp 2020

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsgebyr for vatn og avløp 2020 er vedtatt i møte 10.12.2019 - K.sak 128/19.

Årsgebyr på vatn og avløp 2020 Årsgebyr på vatn og avløp består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. *) Avgift pr. inntaksleidning ( ein eigedom kan ha fleire inntaksleidningar)
Årsgebyr på vatn og avløp 2020
Vatn og kloakk Brukarkategori Pris i kr. ekskl. mva.
Vatn Næring * 0-26 mm 2373
Vatn Næring* > 26 mm kr 4739
Vatn Bustad / fritidseigedom** 2373
Kloakk Næring* 0-26 mm 3528
Kloakk Næring* > 26 mm 7057
Kloakk Bustad / fritidseigedom** 3528
Forbruksgebyr:
Blir berekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk gitt i m3 og gitt einingspris Einingspris ( kr/m3) x Forbruk (m3) Einingsprisen er lik for alle brukarkategoriar
Vatn 12,72 kr/m3
Avløp 15,41 kr/m3