Årsgebyr vatn og avløp

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsgebyr for vatn og avløp 2023 er vedtatt i møte 13.12.2022 - K.sak 114/22.

Årsgebyr på vatn og avløp består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Årsgebyr på vatn og avløp 2023

Årsgebyr på vatn og avløp 2023
Vatn og kloakk Brukarkategori Pris i kr. ekskl. mva.
Vatn Næring * 0-26 mm 2325
Vatn Næring* > 26 mm kr 4645
Vatn Bustad / fritidseigedom** 2325
Kloakk Næring* 0-26 mm 3969
Kloakk Næring* > 26 mm 7939
Kloakk Bustad / fritidseigedom** 3969
Forbruksgebyr:
Blir berekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk gitt i m3 og gitt einingspris Einingspris ( kr/m3) x Forbruk (m3) Einingsprisen er lik for alle brukarkategoriar
Vatn 14,53 kr/m3
Avløp 17,34 kr/m3
Årsgebyr på vatn og avløp består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. *) Avgift pr. inntaksleidning ( ein eigedom kan ha fleire inntaksleidningar)

*) Avgift pr. inntaksleding (ein eigedom kan ha fleire inntaksleidningar)

**) Avgift pr. bueining. Bustadeigedom (einebustad) med ekstra bueining kan søke om fritak for abonnementsgebyr for ei bueining som ikkje er bebudd (eks. kjellerleilegheit, generasjonsbustad, hybel). Fritak gis ikkje med tilbakeverkande kraft.