Nord-Fron kommune

Årsgebyr vatn og avløp 2021

Årsgebyr vatn og avløp 2021

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsgebyr for vatn og avløp 2021 er vedtatt i møte 15.12.2020 - K.sak 147/20.

Årsgebyr på vatn og avløp består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Årsgebyr på vatn og avløp 2021
Vatn og kloakk Brukarkategori Pris i kr. ekskl. mva.
Vatn Næring * 0-26 mm 2373
Vatn Næring* > 26 mm kr 4739
Vatn Bustad / fritidseigedom** 2373
Kloakk Næring* 0-26 mm 3528
Kloakk Næring* > 26 mm 7057
Kloakk Bustad / fritidseigedom** 3528
Forbruksgebyr:
Blir berekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk gitt i m3 og gitt einingspris Einingspris ( kr/m3) x Forbruk (m3) Einingsprisen er lik for alle brukarkategoriar
Vatn 12,72 kr/m3
Avløp 15,41 kr/m3

*) Avgift pr. inntaksleding (ein eigedom kan ha fleire inntaksleidningar)

**) Avgift pr. bueining. Bustadeigedom (einebustad) med ekstra bueining kan søke om fritak for abonnementsgebyr for ei bueining som ikkje er bebudd (eks. kjellerleilegheit, generasjonsbustad, hybel). Fritak gis ikkje med tilbakeverkande kraft.