Nord-Fron kommune

Årsgebyr vatn og avløp

Årsgebyr vatn og avløp

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsgebyr for vatn og avløp 2022 er vedtatt i møte 14.12.2021 - K.sak 110/21.

Årsgebyr på vatn og avløp består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Årsgebyr på vatn og avløp 2022

Årsgebyr på vatn og avløp 2022
Vatn og kloakk Brukarkategori Pris i kr. ekskl. mva.
Vatn Næring * 0-26 mm 2422
Vatn Næring* > 26 mm kr 4839
Vatn Bustad / fritidseigedom** 2422
Kloakk Næring* 0-26 mm 3528
Kloakk Næring* > 26 mm 7057
Kloakk Bustad / fritidseigedom** 3528
Forbruksgebyr:
Blir berekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk gitt i m3 og gitt einingspris Einingspris ( kr/m3) x Forbruk (m3) Einingsprisen er lik for alle brukarkategoriar
Vatn 12,99 kr/m3
Avløp 15,41 kr/m3

*) Avgift pr. inntaksleding (ein eigedom kan ha fleire inntaksleidningar)

**) Avgift pr. bueining. Bustadeigedom (einebustad) med ekstra bueining kan søke om fritak for abonnementsgebyr for ei bueining som ikkje er bebudd (eks. kjellerleilegheit, generasjonsbustad, hybel). Fritak gis ikkje med tilbakeverkande kraft.

Tilbakemelding