Planstrategi 2023 -2027 for Nord-Fron kommune

Kommunestyret i Nord-Fron har i møte den 13.12.2022, KOM-sak 103/22 vedtatt forslag til Planstrategi 2023 - 2027 for Nord-Fron kommune (PDF, 885 kB)slik den har vært lagt ut til offentlig ettersyn, men med noen endringer.

Kommunal planstrategi har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

 

Endringene er følgende:

- Presisere at kommunalt planverk skal knyttes sterkere opp mot FN's bærekraftmål.
- Legge til kommentar om boforhold og folkehelse under punkt 3.6.
- Presisere under 4.2.1 Samfunnsdelen at her må fremtidig alderssammensetning være et viktig tema.
- Beredskapsplan revideres i 2023.

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.

I kommunal planstrategi skal kommunestyret vurdere behov for rullering i løpet av kommunestyreperioden av hele eller deler av kommuneplanen samt andre spesifiserte planer. Planstrategien skal gi føringer for de planer som det vurderes prioritert behov for å revidere. Her kan du se oversikt på planer i Nord-Fron kommune (PDF, 187 kB) vedlagt sak om planstrategi 2023 - 2027.