Planprogram for KPS

Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (KPS) for 2024 - 2035. Blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) for Nord-Fron kommune ble sist vedtatt i sak KOM-45/17, 20.06.2017, og er gjeldende for perioden 2017 - 2028. Forrige kommunestyre vedtok Planstrategi 2023-2027, sak KOM-103/22, 13.12.2022. Jf punkt 4.2.1 Samfunnsdel:
Nåværende samfunnsdel er delt opp i ulike satsningsområder med angitte mål og «Slik gjør vi det:». Gjeldende plan må evalueres. Det er ønskelig å fortsette samme oppbygging, og nå med en knytning mot FNs bærekraftsmål.
Ved neste revidering for kommende kommunestyre, skal samfunnsdelen og Planstrategi ses i sammenheng og gjøres i felles prosess.
Kommuneplanmelding 2023 – samfunnsdelen 2017-2028 ble tatt til orientering uten kommentarer i sak KOM-95/23, 26.09.2023. Hvert enkelt punkt i samfunnsdelen ble evaluert.
Kommuneplanens arealdel (KPA) skal også revideres, men på et senere tidspunkt. Planprogrammet vil kun omfatte KPS og ikke KPA. Det skal likevel utarbeides arealpolitiske retningslinjer i KPS til bruk ved neste revisjon av KPA.
Planprogrammet er hjemlet i plan og bygningslovens (pbl) § 4-1, som sier at for alle regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varslingen av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
Videre er også KPS omtalt i pbl §§ 11-2, 11-3 og 11-4.
Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel er inndelt i tre deler. 
Del 1 gjøre rede for hvilke rammer og retningslinjer som gjelder for planarbeidet.
Del 2 drøfter utviklingstrekk og sentrale utfordringer som skal legges til grunn for planleggingen. 
Del 3 beskriver planprosessen med medvirkning.

Formål


Kommuneplanen skal være et retningsgivende styringsverktøy, både for kommunens politikere og for administrasjonen. Samfunnsdelen av kommuneplanen skal ta stilling til hvilke langsiktige utfordringer, mål og strategier som finnes for kommunesamfunnet som helhet, og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen vil også ta formålet til en kommunal planstrategi.