Planprogram for KPS

3 Planprosessen

Kommuneplanen skal være kommunens strategidokument og ligge til grunn for vedtak om kommende utvikling. Den skal ha stor betydning både for kommunens innbyggere, næringsliv og gjester samt for lokalt, regionalt og sentralt forvaltningssystem. Dette gjør at en god planprosess er avgjørende for at planen skal ha legitimitet i alle grupper. 

3.1 Medvirkning

Kapittel 5 i plan- og bygningsloven setter krav om medvirkning i planleggingen, både generelt for innbyggerne i kommunen, for særskilte grupper av befolkningen, for private og offentlige organisasjoner og for lokale, regionale og statlige myndigheter. I begrepet medvirkning ligger det også, at planmaterialet skal være tilgjengelig og forståelig. Medvirkning for involvering og forankring er viktig for senere bruk av endelig plan.

3.2 Innspillfasen

I arbeidet med KPS skal det benyttes medvirkning etter en modell hentet fra Trondheimsløftet. Dette som en åpen medvirkning med Innspillskort:
-    Hva er viktig for deg i din hverdag i dag og om 10 år?
-    Hva håper du er som i dag og hva er annerledes i 2040?
-    Hva bør prioriteres?
-    
For innspill vil det også holdes medvirkningsseminarer både for publikum, politikere og administrasjon. Medvirkningsprosessene vil veksle mellom full åpenhet og lukkede fora for særskilte grupper av befolkningen som for eksempel eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd. Det er plan om en åpen medvirkning generelt, og spesielt tatt inn ovenfor barn, unge og de med spesielle utfordringer til medvirkning av en eller annen grunn.
For regionale og statlige myndigheter vil regionalt planforum være det viktige møtepunkt.
 

3.3 Prosessfasen

Innspill må bearbeides, vurderes og følges opp. For de som ønsker det og etter behov, vil innspill bli fulgt opp med nærmere intervjuer. Det skal også vurderes nærmere behov for oppfølging i medvirkningsmøter i større eller mindre grupper.
Kartlegging av utfordringer og muligheter skal ses i et realistisk fokus for mulig måloppnåelse.
Mot de regionale og statlige myndighetene vil det vurderes ønske og behov for oppfølgende tema i regionalt planforum og enkeltstående veiledning.
 

3.4 Utarbeidelse

Resultatet av medvirkning og vurdering skal resultere i et dokument; kommuneplanens samfunnsdel. Politiske utvalg vil få dokumentet til behandling, en eller flere ganger ut fra behov. 
Dokumentet skal også sendes på høring iht lovkrav. Høring vil annonseres i egna medier og sendes direkte til offentlige høringsinstanser.
 

3.5 Vedtak

Målet er å få vedtatt ny kommuneplan innen året.

3.6 Framdriftsplan for arbeidet

Utkast til fremdrift er en intensjon. Ut fra innspill og uforutsigbare hendelser kan det komme endringer underveis.
13.12.2022    Planstrategi 2023 – 2027, sak KOM-103/22
26.09.2023    Kommuneplanmelding 2023, sak KOM-95/23
23.01-2024    KPS-planprogram i Regionalt planforum
13.02.2024    1. gangsbehandling av KPS-planprogram i Planutvalg
Feb-2024    Annonsere offentlig ettersyn av KPS-planprogram og melde oppstart KPS
Mars-2024    Oppstartsmøte med Formannskap, MLA og HO
Mar/aug-2024     Utredninger og forslag til KPS utarbeides
22.04-2024     Merknadsfrist for oppstartsvarsel + planprogram
28.05-2024     2. gangsbehandling av KPS-planprogram i Planutvalg
06.06-2024    Sluttbehandling av KPS-planprogram i Kommunestyret, jfr pbl § 11-13, 2. ledd
07.05-2024    Strategikonferanse for politikere for innspill til KPS-arbeidet
Mai/jun-2024    Involverings-/ folkemøter for KPS
27.08-2024     Regionalt planforum – drøfte første utkast til KPS (alt. Sep-2024)
##.09.2024     1. gangsbehandling av KPS i Planutvalget – høring i minimum 6 uker.
##.11.2024    2. gangsbehandling av KPS i Planutvalget
##.12.2024    Endelig behandling av KPS i Kommunestyret