Planprogram for KPS

2 Utviklingstrekk og sentrale utfordringer

.

2.1 Utviklingstrekk

Planstrategien 2023-2027 inneholder de mest sentrale utviklingstrekk for kommunen. Grunnlaget er kun ett år gammelt og sammen med en mer grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, vil de danne grunnlag for mål og prioritering av satsingsområder i den nye samfunnsdelen.

2.2 Sentrale utfordringer

Nasjonale forventninger skal også svares opp i lokale planer. Innlandsstrategien gir også viktige premisser og punkter for oppfølging i kommunale planer.

2.3 Utredningsbehov

Kunnskapsgrunnlaget for samfunnsdelen vil i all hovedsak bygge på eksisterende statistikk og utredninger. Innspill gjennom medvirkningsprosesser vil også legges til grunn i det videre arbeidet. Hvis arbeidet avdekker mulig behov for spesifikke utredninger, skal det tas stilling til dette fortløpende.