Kulturbygg og -anlegg

Leige- og betalingssatsar

Kommunestyret vedtek kvart år  leige- og betalingssatsar for kommunale bygg og anlegg. Nedanfor finn du prisar for den enkelte bygga og anlegga.

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, blir leigeprisen redusert fram til dag tre av utleiga, deretter er det denne dagsatsen ut leigeperioda.  Dersom bygg og anlegg blir bestilt, men ikkje brukt, vil leigetakar bli fakturert for den faktiske leigeprisen. Dette gjeld også "fri leige".

Leige- og betalingssatsar for kommunale kulturbygg og anlegg

 

Retningsliner for fri leige av kommunale bygg

Kontakt

Booking av kommunale bygg
E-post
Telefon 61 21 61 00

Reservér tid i eit av våre bygg her! 
BookUp