Nord-Fron kommune

Kulturbygg og -anlegg

Kulturbygg og -anlegg

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg og -anlegg

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Retningsliner for fri leige av kommunale bygg

Kontakt

Booking av kommunale bygg
E-post
Telefon 61 21 61 00

Reservér tid i eit av våre bygg her! 
BookUp