Barnehage- og skolestruktur

 

Kommunestyret har bedt administrasjonen om å utrede struktur for barnehage og skole i Nord-Fron.

På denne sida kan du se status og fremdrift i arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur. 

Se rapporten fra arbeidsgruppa her! (PDF, 2 MB)

Høringsrunde 2 er i gang er avsluttet.

Klikk her for å se innkomne høringssvar!

 • Bakgrunn for arbeidet
 • Tidslinje
 • Faktagrunnlag
 • Ni alternativer for fremtidig skolestruktur
 • Innbyggerinvolvering

Bakgrunn for arbeidet

Kommunestyret bar i kommunestyremøte 27. september 2020 administrasjonen om å utrede struktur for barnehage og skole i Nord-Fron. Slik var mandatet: 

 1. Kommunestyret ber administrasjonen om å greie ut ei framtidig berekraftig løysing for struktur innafor skule og barnehage, med spesiell vektlegging på økonomi, barnetal og kvalitet i skulen.
 2. Med utgangspunkt i vedlagte framskriving av barnetal frå SSB legg administrasjonen fram sak for kommunestyret i løpet av 2021 med alternativ for framtidig struktur innafor skule og barnehage.
 3. Det blir sett ned ei administrativ arbeidsgruppe som utarbeider èin prosjektplan med bakgrunn i føringane som er lagt frå kommunestyret, herunder mandat for arbeidet. Ungdomsrådet får to plassar i arbeidsgruppa.
 4. Basert på vedlagte skisse skal kommunedirektøren legge fram prosjektplan, endeleg mandat og ei detaljert tidslinje til godkjenning i kommunestyret.

Tidslinje

Dette har skjedd

 • 27. september 2020 gav kommunestyret mandat til arbeidsgruppa om å utrede framtidig struktur for barnehage og skole i Nord-Fron.
 • Fra 21. april til 31. mai 2021 var det ute en høringsrunde, som ba om tilbakemelding på kunnskapsgrunnlaget for den foreløpige rapporten fra arbeidsgruppa. 
 • 22. juni 2021 la arbeidsgruppa frem en foreløpig rapport for kommunestyret. 
  Det ble her lagt frem ni forskjellige alternativ for barnehage- og skolestruktur. 
 • I kommunestyret i desember 2021 la arbeidsgruppa fram en oppdatert rapport om skolestrukturarbeidet. I rapporten foreslår de å gå videre med fire av de ni alternativene.
 • Høringsrunde 2 var fra 17. desember 2021 til 1. februar. Her ba arbeidsgruppa om tilbakemelding på om innbyggerne mener det er riktig å jobbe videre med de fire alternativene. 

Dette skjer videre

 • 14. desember 2021 legger arbeidsgruppa frem sak for kommunestyret, hvor det er foreslått å jobbe videre med fire av de ni forskjellige alternativene
 • 15. desember 2021 er det lagt opp til en ny høringsrunde, hvor innbyggere og andre interessenter kan uttale seg om de fire alternativene arbeidsgruppa foreslår å gå videre med. 

Faktagrunnlag

I arbeid med barnehage- og skolestruktur er det flere moment som vil spille inn i vurderinger, og det er ikke en selvfølge at alle moment i saken peker på samme konklusjon.

Rapportene så langt har hatt fokus på følgende moment: 

 • Barnets beste og barnets stemme 
 • Kvalitet i skole og barnehage 
 • Økonomi
 • Kvalitet på bygg
 • Tettstedutvikling

I større og mindre grad peker konklusjoner i hvert kapittel mot løsninger og anbefalinger, men det er først i rapportens konklusjon at anbefalinger til videre prosess og utvalg av alternativer blir tydeliggjort.

Les hele rapporten her! (PDF, 2 MB)

Ni alternativer for fremtidig skolestruktur

22. juni 2021 ble følgende ni alternativer for fremtidig skolestruktur lagt frem for kommunestyret: 

 1. Alle skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan framtvinge fådelte løysingar.
   
 2. Barhaug og Sødorp blir slått saman. Dei andre skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan framtvinge fådelte løysingar.
   
 3. Barhaug, Sødorp og Kvam blir slått saman. Dei andre skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan framtvinge fådelte løysingar.
   
 4. Barhaug, Sødorp og Skåbu blir slått saman. Dei andre skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan framtvinge fådelte løysingar.
   
 5. Barhaug, Sødorp, Kvam og Skåbu blir slått saman. Ungdomsskulen fortsett som i dag.
   
 6. 1-10 skule med elevar frå ungdomsskule, Barhaug og Sødorp. Dei andre skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan framtvinge fådelte løysingar.
   
 7. 1-10 skule for alle elevar utanom Skåbu oppvekst som fortsett som i dag.
   
 8. 1-10 skule for alle elevar utanom Kvam skole som fortsett som i dag.
   
 9. 1-10 skule for alle elevar i Nord-Fron.
   

Arbeidsgruppa foreslår å gå videre med alternativ 2, 3, 6 og 7. 

Innbyggerinvolvering

Det har vært en høringsrunde i forkant av kommunestyremøtet 22. juni 2021. 

Det blir ny høringsrunde fra 15. desember 2021. 

I tillegg har det vært barnesamtaler og spørreundersøkelse blant barnehagebarn og grunnskoleelever i kommunen.