Skolestruktur

 

Bakgrunn

I kommunestyremøte 10.12.19, sak 130/19, budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 vart følgande tekstvedtak gjort i samband med omstillingsarbeid: «.... Kommunedirektøren skriver i sitt budsjettframlegg at det i videre omstillingsarbeid blir sett nærmere på bla. arbeidstidsordning for ansatte og skolestruktur. Kommunestyret ber om en grundigere utredning av disse temaene....»

Det har no gått meir enn fire år sidan vedtaket vart gjort, og kommunestyret har hatt sak om skulestruktur i 12 møter fram til denne saka blir skrive. Då framdriftsplanen vedteke i kommunestyremøte 25.04.23 (sak 39/23) legg opp til endelege vedtak i framtidig skulestruktur blir alle tidlegare saker lagt som vedlegg.

Arbeidet har sidan kommunestyremøte 22.02.22 vore avgrensa til å handle om skulane som ligg på Vinstra, og alternativa har etter dette vore å slå saman Barhaug og Sødorp enten med eller utan samanslåing også med Vinstra ungdomsskole. For alternativet med å slå saman barneskulane er Barhaug einaste plasseringa som har vore utreda, medan ein felles barne- og ungdomsskule er utreda både på tomta til Barhaug skole og tomtene som Sødorp skole og Vinstra ungdomsskole ligg på.

Det er med andre ord to spørsmål som står att: Skal Vinstra ungdomsskole vere del av samanslåinga med Barhaug og Sødorp, og kvar skal skulen liggje? 

Kunnskapsgrunnlag

Rapport for utredningsarbeidet med ny struktur for skoler og barnehager i Nord-Fron kommune (PDF, 2 MB)

Ny skolestruktur Nord-Fron kommune - rapport frå Nordplan (PDF, 651 kB)

Sjå alle vedlegg til sak i kommunestyret 21. mars 2024 her

Vedtak frå kommunestyret 21. mars 2024

  1. Nord-Fron kommune byggjer ein ny skule for alle elever som ellers ville fått undervisningstilbodet sitt ved Sødorp skole, Barhaug   skole og Vinstra Ungdomsskole. Den nye skulen vil gje undervisning frå og med 1. klasse til og med 10. klasse, og inkludere fleirbrukshall i samband med skulen. 
  2. Videre framdrift i arbeidet, og etter kvart dato for realisering av nedlegging av skulane i pkt. 1 kjem att i ny sak/nye saker til kommunestyret hausten 2024.
  3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme att med ei tilråding om bygging av ny skule, anten på Barhaugområdet eller Sødorpområdet, sett i samanheng med anna plan- og tjenesteutgreiing som vil påverke sentrumsutvikling og arealbruk.
  4. Nord-Fron kommune legg ut saken på høyring, der ein ber om innspel knytt til val av modell 1-10 skule med høyringsfrist 20.05.24

Høyring

Saka om skolestruktur skal ut på høyring fram til 20. mai. 

Lever ditt høyringssvar her!