Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Aktuelt

Søk om tilskudd til tiltak rettet mot varehandel, restaurantbransjen, transportnæringen, reiseliv, opplevelses- og arrangementsnæringen, mfl. innen 7. juni 2020

Måndag 11. mai gjenopnar alle grunnskuletrinn i Norge. Nærare informasjon er sendt ut til alle føresette. 

Nord-Fron kommunestyre vedtok i møte 5. mai d.å. årsberetning for 2019 og tok resten av årsrapporten for 2019 til orientering. I same møte godkjente kommunestyret årsregnskapet.

Det er reduserte muligheter for trening når våre treningssenter og svømmeanlegg er stengt.  Vi anbefaler derfor våre innbyggere til å bruke den fine naturen og nærmiljøet vårt.

 Byfesten Vinstra 2020 avlyses. Byfesten pleier å være første helga i september. Foreløpig gjelder regjeringens arrangementsforbud til 1. september. Det er uvisst hvilke retningslinjer som gjelder etter dette.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 23.04.2020, sak 48/20, vedteke å leggje forslag til endring av føresegner i tråd med kommuneplanens føresegner for reguleringsplaner som involverer fritidsbebyggelse, ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknader er 11.06.2020.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 23.04.2020, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Givra -  del 3 ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for flaumsikringstiltak i nedre del av Givra, Vinstra vest. 

Det er Nord-Fron kommune som er forsalgsstillar.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 23.04.2020, sak 58/20,  vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Kakubakken boligområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10 i perioden 30.04.-11.06.2020.

Forslagsstillar er Norgeshus RAM Bygg as.

Planområdet ligg sør for Sødorp Gjestegivergård, Vinstra aust.

Utval for miljø, landbruk og areal i Nord-Fron har i møte den 23.04.2020, MLA-sak 47/20, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka ut til høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10. Høyringsperiode er 30.04.-11.06.2020.

Formålet med planen er å legge til rette for ein arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel, vedteke 19.06.2018.

Som en følge av Covid-19 vil våren være annerledes. Ungdomsarrangementene Statement og Kåja Camp, som skal skape trygge møteplasser og forebygge alkoholdebut, er avlyst. Restriksjonene rammer også russetida.