Nord-Fron kommune

Aktuelt

"Sykle til jobben" er ei årleg  kampanje med mål om å få flest mogleg i aktivitet. Kampanjeperioda er frå 20. april til 18. juni. 

I 2021 vil det bli foretatt en del oppmålings- og kartleggingsarbeid i Midt-Gudbrandsdalen. I den forbindelse vil det bli satt ned og målt inn fastmerker og lagt ut/malt signaler for flyfotografering. Arbeidet vil foregå i april-september.

Etter en lengre forsinkelse pga. covid-19 er Furusjøen vassverk i drift. Kranene ble åpnet tidligere i dag og nå er vannet snart ute i nettet.

Det er gjort to endringer i hvordan eiendomsskatten regnes ut for 2021. Endringene fører til økt eiendomsskatt. For noen vil endringene bety en høy prosentvis endring av eiendomsskatt. 
 

 I februar 2020 vedtok kommunestyret dokumentet “Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester i Nord-Fron". Kvalitetsstandarden er basert på nasjonale føringer og lovverk og er et styringsdokument som skal bidra til å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene innen pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten.

Parkeringsplassen på oversida av kommunehuset  får no ei etterlengta oppgradering. Trafikksikkerheit er ein av hovudårsakane til at området no blir utbetra, i tillegg til behov for fleire plassar, betre avfallshandtering og ladestasjon for el-bilar.  

Nord-Fron kommune oppfordrer innbyggere å passe på at stikkrenner, grøfter, mindre bekkefar, under bruer o.l at de er åpne så det ikke danner seg store kjøvinger.

Tysdag 19. januar 2021 vart det nasjonale smittevernstiltaket mot alkoholskjenking oppheva.

I forbindelse med sikring av Givra vil stenging av Sundheimsvegen bli forlenget til 12. mai. Se oversikt her!