Landbruks- og viltforvaltning

Landbrukskontoret i Nord-Fron forvaltar statleg regelverk, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova.

3-årig gjerdeprosjekt i Nord-Fron kommune 2024 - 2026

I Nord-Fron kommune fins det som i dei fleste andre kommunar farlege gjerde, inkludert laus piggtråd, nedgrodde gjerde, doble gjerde osv. Slike gjerde utgjer ei fare for både husdyr og anna vilt. Nord-Fron er ein vesentleg beitekommune med mykje husdyrhald og utmarksbeite er ein særs viktig ressurs. Det blir sleppt totalt omlag 15.000 søyer og lam, 400 geit og 1700 storfe på utmarksbeite.

Den generelle trenden er at det blir stadig færre aktive gardbrukarar. Dette har ein forsterkande effekt når det gjeld problemstillinga med dårlege gjerde, da det blir mindre interesse for å syte for å halde gjerda i god stand. Særleg er det eit problem med nedprioritering av gjerde på leigd areal. Det er også ein god del gjerde i utmark etter tidlegare beitebruk som ikkje er vedlikehalde og slik sett ei fare for beitedyr og anna vilt

Nord-Fron kommune er løyvd tilskott med kr 200.000 til prosjektet frå Bondelaget og Gjensidiges berekraftfond.

Retningsliner og vilkår for gjerdeprosjektet (PDF, 212 kB)er utarbeidd av landbrukskontoret i Nord-Fron kommune i samarbeid med faglaga i kommunen dvs. Nord-Fron Bondelag, Kvikne Bondelag, Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag og Nord-Fron Sau og Geit, og vedteke av utval for miljø, landbruk og areal.

Etter avtale med Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap kan innlevering av gjerdemateriell gjerast til miljøstasjonane i Kvam og på Vinstra. 
 

Her finn du søknadsskjema for tilskott til fjerning av gamle og farlege gjerde.

Viktige påminningar

Fornying av plantevernmiddelautorisasjon

Fra 15. mars 2024 og i en periode fremover mot sommeren vil Mattilsynets nettbaserte kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon ikke være tilgjengelig. Dette skuldast nødvendige oppdateringar, både teknisk og innhaldsmessig.

Dersom ein må fornye autorisasjonsbeviset sitt  blir det anbefalt å få gjennomført kurset innan 15. mars.

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr også nettbaserte fornyingskurs.

Lenke til Mattilsynets nettbaserte fornyingskurs:

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler | Mattilsynet

 

Landbruksfondet i Nord-Fron kommune

Det er årleg søknadsomgang med søknadsfrist 15. april. Det er ikkje eige søknadsskjema for ordninga. Søknad kan rettast til utval for miljø, landbruk og areal (MLA).

Her finn du vedtekter for Landbruksfondet i Nord-Fron kommune. (PDF, 22 kB)

 

Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midlar

Nord-Fron kommune har ei ramme på same nivå som 2023, til fordeling i 2024, og oppmodar dei som har planar om aktuelle tiltak til å søkje. Søknadsfristen for SMIL-midlane er 15. april.

Her finn du Tiltaksstrategier for SMIL for Nord-Fron kommune. (PDF, 584 kB)

Her finn du meir informasjon frå Landbruksdirektoratet om SMIL-ordninga og søknadsskjema

 

Tilskot til tiltak i beiteområder

Retningsliner i Nord-Fron kommune:

Tilskott til tiltak i beiteområder 2020-2023 - retningsliner for Nord-Fron. (PDF, 409 kB)

Meir informasjon og søknadsskjema om tilskot til tiltak i beiteområder på Landbruksdirektoratet si nettside.

 

Dødsbo og overføring av landbrukseigedom til ny eigar

Frå 1. januar 2022 har dødsbo ein frist på tre år til å sørge for at landbrukseigedom i boet blir overført til ny eigar. Treårsfristen gjeld frå dødsfallet, og gjeld der det i dødsboet inngår ein landbrukseigedom som består av minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Dersom arvelater døde før 1. januar 2022 blir treårsfristen rekna frå 1. januar 2022.

For meir info.:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/lmd/nyheter/id2877041/

 

Informasjon om 3-årig gjerdeprosjekt på lanbrukseigedomar

 

 

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2024 (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2023 (PDF, 3 MB)

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2022 (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte for nye bønder i Midt-Gudbrandsdal februar 2022 (PDF, 713 kB)

 

 

 

Temaplanar

Temaplan for beitebruk i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 10 MB)

Temaplan for skogbruket i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 650 kB)

Beredskapsplan for beitebruk i Nord-Fron - 2023 (PDF, 163 kB)

Nyttige lenkar

Statsforvalteren i Innlandet (Fylkesmannen): Landbruk og mat

Landbruksdirektoratet

Vedtekter for Landbruksfondet i Nord-Fron kommune (PDF, 22 kB)

Landbruks- og matdepartementet

Adresse

Nord-Fron landbrukskontor

Strandgata 54

2640 Vinstra

Kart