Landbruks- og viltforvaltning

Landbrukskontoret i Nord-Fron forvaltar statleg regelverk, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova.

Viktige påminningar

 

Tilskuddssatsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt

Det er tre helt nye tiltak og flere endringer i de regionale miljøtilskuddene (RMP-ordningen) fra og med 2023. Årets veileder viser hvilke tiltak bønder kan søke på og hva som er vilkårene for å få tilskudd. 
Informasjon om regionale miljøtilskudd.

 

Landbruksfondet i Nord-Fron kommune

Det er årleg søknadsomgang med søknadsfrist 15. april. Det er ikkje eige søknadsskjema for ordninga. Søknad kan rettast til utval for miljø, landbruk og areal (MLA).

Her finn du vedtekter for Landbruksfondet i Nord-Fron kommune. (PDF, 22 kB)

 

Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midlar

Nord-Fron kommune har ei auka ramme til fordeling i 2023, og oppmodar dei som har planar om aktuelle tiltak til å søkje . Søknadsfristen for SMIL- midlane er 15.april.

Her finn du Tiltaksstrategier for SMIL for Nord-Fron kommune. (PDF, 582 kB)

Her finn du meir informasjon frå Landbruksdirektoratet om SMIL-ordninga og søknadsskjema

 

Tilskot til tiltak i beiteområder

Retningsliner i Nord-Fron kommune:

Tilskott til tiltak i beiteområder 2020-2023 - retningsliner for Nord-Fron. (PDF, 409 kB)

Meir informasjon og søknadsskjema om tilskot til tiltak i beiteområder på Landbruksdirektoratet si nettside.

 

Dødsbo og overføring av landbrukseigedom til ny eigar

Frå 1. januar 2022 har dødsbo ein frist på tre år til å sørge for at landbrukseigedom i boet blir overført til ny eigar. Treårsfristen gjeld frå dødsfallet, og gjeld der det i dødsboet inngår ein landbrukseigedom som består av minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Dersom arvelater døde før 1. januar 2022 blir treårsfristen rekna frå 1. januar 2022.

For meir info.:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/lmd/nyheter/id2877041/

 

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2023 (PDF, 3 MB)

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2022 (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte for nye bønder i Midt-Gudbrandsdal februar 2022 (PDF, 713 kB)

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2021 (PDF, 2 MB)

 

 

Temaplanar

Temaplan for beitebruk i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 10 MB)

Temaplan for skogbruket i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 650 kB)

Beredskapsplan for beitebruk i Nord-Fron - 2023 (PDF, 163 kB)

Nyttige lenkar

Statsforvalteren i Innlandet (Fylkesmannen): Landbruk og mat

Landbruksdirektoratet

Vedtekter for Landbruksfondet i Nord-Fron kommune (PDF, 22 kB)

Landbruks- og matdepartementet

Adresse

Nord-Fron landbrukskontor

Strandgata 54

2640 Vinstra

Kart