Nord-Fron kommune

Landbruks- og viltforvaltning

Landbruks- og viltforvaltning

Landbrukskontoret i Nord-Fron forvaltar statleg regelverk, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova.

Viktige påminningar

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt

1 november er frist for søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt 2022. 

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2022 | Statsforvalteren i Innlandet

Produksjonstilskot og avløysartilskot

Søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot (PT) er 15. oktober, telledato er 1. oktober. Søknadsfristen for regionalt miljøtilskot (RMP) er 15. oktober for jordbruksføretak. For beitelag er fristen 1. november.

Les meir om ordningane her:

Søknadsfrister for tilskudd i jordbruket | Statsforvalteren i Innlandet

 

Råd og tips til deg som skal søke regionale miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Selv om søknadsfristen ikke er før 15. oktober, må flere av tiltakene planlegges før våronna og vekstsesongen. Her er noen råd og tips fra Statsforvalteren til deg som planlegger å søke på RMP! 

Se informasjonsskriv her!

 

Vedr. produksjonstilskott og avløysartilskott i jordbruket

Landbrukskontoret minnar om telledato 1.mars og søknadsfrist 15.mars for del 1 av søknad om produksjonstilskott og avløysartilskott i jordbruket.

Del 1 gjelder kun for husdyrprodusenter.

Når søknaden er levert, kan du endre opplysningane i søknaden fram til 29.mars.

Link til innlogging:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/

 

 

Dødsbo og overføring av landbrukseigedom til ny eigar

Frå 1. januar 2022 har dødsbo ein frist på tre år til å sørge for at landbrukseigedom i boet blir overført til ny eigar. Treårsfristen gjeld frå dødsfallet, og gjeld der det i dødsboet inngår ein landbrukseigedom som består av minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Dersom arvelater døde før 1. januar 2022 blir treårsfristen rekna frå 1. januar 2022.

For meir info.:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/lmd/nyheter/id2877041/

 

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2022 (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte for nye bønder i Midt-Gudbrandsdal februar 2022 (PDF, 713 kB)

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2021 (PDF, 2 MB)

Informasjonshefte frå landbrukskontoret mars 2020 (PDF, 2 MB)

 

Temaplanar

Temaplan for beitebruk i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 10 MB)

Temaplan for skogbruket i Nord-Fron 2020 - 2029 (PDF, 650 kB)

 

Nyttige lenkar

Statsforvalteren i Innlandet (Fylkesmannen): Landbruk og mat

Landbruksdirektoratet

Vedtekter for Landbruksfondet i Nord-Fron kommune (PDF, 22 kB)

Landbruks- og matdepartementet

Adresse

Nord-Fron landbrukskontor

Strandgata 54

2640 Vinstra

Kart

Tilbakemelding